• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Trekk i lønn og feriepenger

Junit har den siste tiden fått spørsmål fra medlemmer som har mottatt krav om trekk i lønn og feriepenger. Bakgrunnen for dette er at arbeidsgiver hevder å ha utbetalt for mye lønn eller feriepenger. 


Hvilke rettigheter og muligheter har du i slike saker?

Arbeidsmiljøloven § 14-15 slår fast at «trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres» unntatt i enkelte tilfeller. Et tilfelle er «dersom det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale». Videre skal eventuelt «trekk i lønn eller feriepenger begrenses til den del av kravet som overstiger det arbeidstaker med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand».

Bestemmelsen slår også fast at før trekk foretas, skal arbeidsgiver drøfte grunnlaget for trekket og beløpets
størrelse med arbeidstaker og med arbeidstakers tillits-
valgte med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

Det kan være smart å sjekke hva som står i ansettelsesavtalen
For at arbeidsgiver skal ha en trekkadgang må dette altså være skriftlig avtalt i ansettelsesavtalen eller annen skriftlig avtale. Noen ansettelsesavtaler har formuleringer som slår fast at arbeidsgiver kan foreta nødvendig trekk eller justering ved utbetalinger etter at feilen ble oppdaget dersom det blir utbetalt feil i lønn, feriepenger eller lignende. 

I tillegg til at det må fremgå en trekkadgang av en skriftlig avtale, har rettspraksis og tolknings-uttalelser fra Sivilombudsmannen slått fast at loven kun åpner for å gjøre trekk der avtale om dette er inngått i etterkant av feilutbetalingen, altså at en skriftlig forhåndsavtale ikke i seg selv er tilstrekkelig. Avtalen som eventuelt da inngås i etterkant om adgang til å trekke i lønnen, blir dermed samtidig en erkjennelse av at det foreligger et krav og arbeidstakers samtykke i at kravet gjøres opp ved at det foretas trekk i lønn.

Utover ovennevnte så kan vi ikke se at arbeidsgiver har hjemmel i gjeldende lov- eller avtaleverk for å kreve tilbake eller trekke for mye utbetalt lønn eller feriepenger. Vi er heller ikke kjent med at arbeidsgiver har annen hjemmel for å kreve beløpet tilbakebetalt. Det er dermed opp til den enkelte om man ønsker å inngå skriftlig avtale om trekk eller andre måter for tilbakebetaling av eventuelt for mye utbetalt feriepenger.

Dersom du vil betale tilbake eventuelt for mye betalt feriepenger så anbefaler vi følgende;

 • Arbeidsgiver må dokumentere sitt krav og beløpets størrelse slik at du forstår og aksepterer kravet.
 • Det inngås en skriftlig avtale om trekk eller eventuell nedbetaling.
 • Månedlig terminbeløp skal ikke overstige det som du trenger til underhold for deg og din husstand.
 • Skyldig beløp skal ikke belastes med renter eller gebyr.

Fagforeningen bistår selvfølgelig dersom du trenger ytterligere informasjon eller assistanse.