• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Vurderer arbeidsgiver permittering på grunn av koronavirus?

Koronapermitteringer.   

Mange arbeidsgivere har varslet at det kan bli aktuelt med permitteringer på grunn av arbeidsmangel som skyldes koronavirus, og drøftinger pågår mellom partene lokalt.
I denne forbindelse er det nyttig å være oppmerksom på følgende.

Adgang til og rutiner for permitteringer følger av Hovedavtalen med NHO §7 og Hovedavtalen med Virke §9.

Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Før varsel om permittering gis skal det konfereres med tillitsvalgte. Før langvarige permitteringer iverksettes bør bedriften som et alternativ vurdere yrkesfaglig kompetansehevende tiltak etter bedriftens behov.

Permittering skal normalt gis med 14 dagers varsel. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser er varselet 2 dager. Varselfristen er normalt noe som avtales mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Permitteringer som følger av koronaviruset kan være forventet eller uforutsett og må derfor vurderes av partene lokalt.

Lokale kriseløsninger?
Vi er i en svært spesiell situasjon der man gjerne ønsker å være fleksibel og finne lokale løsninger. 
Dersom arbeidsgiver ønsker å "bryte" bestemmelser i hoved- eller tariffavtaler - f.eks. kortere varslings-frister i skiftplanarbeid eller fleksibel arbeidstid, flytte skift el.l. så ber vi om at dere kontakter Junit kontoret.

Lønn og dagpenger
Regjeringen har foreslått nye tiltak som betyr blant annet at arbeidsgivers plikt til å betale lønn er redusert fra 15 til 2 dager. Ventedagene (tidligere 3 dager) er fjernet slik at du nå får dagpenger fra første dag etter arbeidsgivers lønnsplikt periode. Videre er det kun krav til reduksjon på 40 prosent i arbeidstida for å få dagpenger under permittering (før var kravet 50 prosent reduksjon).

Dagpenger dekker ca 62,4 % av lønnsbortfall. Du må huske å registrere deg via NAV sine websider (www.nav.no).

Junit følger situasjonen fortløpende i tilfelle endringer i ovennevnte eller andre vesentlige betingelser. 

Les mer om permitteringer og sykepenger på NAV sine sider eller Arbeidstilsynet om Koronavirus eller kontakt Junit kontoret på mail eller tlf. 99275345 dersom du har andre spørsmål.