• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Sykemelding og sykepenger

Den siste tiden har vi registrert at arbeidsgivere i økende grad har satt søkelys på fravær, sykemelding og egenmelding. Junit er enig i at det er viktig å fokusere på tiltak som vil redusere sykefravær og vi oppfordrer til systematiske og langsiktig arbeid som er beskrevet i Inkluderende Arbeidsliv (IA).

Les mer om IA-avtalen på NAV eller Regjeringen sine sider.

Selv om det er lege som skriver ut sykemelding så gir ikke dette automatisk rett til sykepenger.

Folketrygdloven § 8-4
En ansatt har krav på sykepenger når vedkommende er arbeidsufør på grunn av "funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade". I tillegg må vedkommende oppfylle opptjeningstiden forut for sykemeldingen, og kunne dokumentere at fraværet skyldes sykdom. Det er også et krav for å motta sykepenger at arbeidstakeren medvirker til å forsøke å komme tilbake i arbeid igjen.

Arbeidsgiver plikter å betale sykepenger i arbeidsgiver-perioden (de 16 første dagene) - deretter overtar folke-trygden utbetaling av sykepenger. Arbeidsgiver kan velge å stanse utbetaling av sykepenger dersom de har grunn til å anta at sykefravær ikke tilfredsstiller kravet om syke-penger. Etter Junit sin mening så skal det være svært gode grunner til dette, og en slik avgjørelse skal drøftes med arbeidstakeren det gjelder før utbetalingen stanses. 

Husk at din sykdom eller skade er en sak mellom deg og din lege.
Du har ikke plikt til å informere din arbeidsgiver om hvorfor du er sykemeldt. Arbeidsgiver har interesse i å avklare eventuell restarbeidsevne eller hvorvidt det er mulig å tilrettelegge arbeid slik at du kan komme tilbake til arbeid, men dette betyr ikke at du plikter å oppgi informasjon om din tilstand.

Tillitsvalgte bør sette seg inn i hva som er gjeldende praksis og hva som er gjeldende i lov- og avtaleverk, samt administrative rutiner for å sikre at fravær blir praktisert i tråd med dette.

Ta kontakt med Junit kontoret dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.