• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!

Krav om økt stillingsbrøk

Et spørsmål som vi ofte får fra medlemmer som arbeider
deltid handler om mulighet for 
å kreve høyere stillingsbrøk. 

AML § 14-4a slår fast at «deltidsansatte som jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for merarbeidet».

En typisk situasjon vil være der arbeidstaker arbeider ekstravakter (merarbeid) eller overtid. Et eksempel kan være en deltidsansatt med 50 prosent stilling som de siste 12 måneder har arbeidet ekstravakter slik at total arbeidstid tilsvarer 75 prosent. Merarbeidet må ha vært utført jevnlig i tolv månedersperioden. Hva som er jevnlig vurderes konkret i hver enkelt sak. Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger så kan det være grunn til å avslå krav. Arbeidsgiver må i tilfelle legge fram informasjon som viser at virksomheten ikke lenger har behov for merarbeidet. 


AML § 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte
Endringer i Arbeidsmiljøloven § 14-3 innebærer at deltidsansatte sin rett til å kreve økt stillingsbrøk er styrket. Tidligere måtte deltidsansatte kreve hele den utlyste stillingen dersom han/hun ønsket høyere stillingsbrøk. Endringen som er gjeldende fra 2019 medfører at man kan kreve del av en utlyst stilling. Dette betyr f.eks at en arbeidstaker som ønsker å utvide fra 60 til 80 prosent stilling, kan kreve 20 prosent av en utlyst full stilling.

Krav om utvidet stillingsbrøk sendes skriftlig og eventuelle avslag behandles i Tvisteløsningsnemda.

Ta kontakt med din tillitsvalgte eller Junit kontoret dersom du ønsker mer informasjon om muligheten for økt stillingsbrøk.