• Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Endringer i lover og regler fra 2019

Det har kommet en rekke endringer i lover og regler
i arbeidslivet fra nyttår.

Dette er noen endringer som er
viktig å være oppmerksom på.

 

Fortrinnsrett for deltidsansatte
Endringer i Arbeidsmiljøloven innebærer at deltidsansatte sin rett til å kreve økt stillingsbrøk er styrket. Tidligere måtte deltidsansatte kreve hele den utlyste stillingen dersom han/hun ønsket høyere stillingsbrøk.

Endringen som gjelder fra 2019 medfører at man kan kreve del av en utlyst stilling. Dette betyr f.eks at en arbeidstaker som ønsker å utvide fra 60 til 80 prosent stilling, kan kreve 20 prosent av en utlyst full stilling.

Fast ansettelse
Det er gjort endringer i Arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse og krav til skriftlig arbeidsavtale. Tidligere kunne arbeidstakere som har vært sammenhengende midlertidig ansatt kreve fast stilling etter tre år. Arbeidstakere som hadde midlertidig ansettelse som følge av at arbeidet var midlertidig kunne kreve fast ansettelse etter fire år.

Endringen som gjelder fra 2019 medfører at arbeidstakere som har vært midlertidig ansatte i tre år kan kreve fast stilling dersom den midlertidige ansettelsen skyldes en kombinasjon av de to alternativene. Det vil si at en ansatt som først har hatt et vikariat og etterpå vært midlertidig ansatt i en stilling der arbeidet var av midlertidig art, kan kreve fast ansettelse etter tre år.

Fast ansettelse skal være hovedregelen
Selv om hovedregelen i arbeidsforhold er at arbeidstaker skal ansettes fast, så var ikke fast ansettelse tidligere definert i loven. Vi har nå fått en definisjon av hva som menes med fast ansettelse i arbeidsmiljølovens § 14-9 (1). For at ansettelse skal regnes som fast, må ansettelse være løpende og tidsubegrenset. Videre at lovens regler om opphør av arbeidsforhold skal gjelde og arbeidstaker må sikres forutsigbarhet for arbeid i form av reelt stillingsomfang.

Arbeidsavtalen skal inneholde lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres.

Permittering
Arbeidsgiverperioden er utvidet fra 10 til 15 arbeidsdager etter at varslingsfristen er utløpt. Samtidig reduseres perioden man kan være permittert uten lønn fra 49 uker til 26 uker. Permittering som ble iverksatt i 2018 og som fortsatt løper, følger gammelt regelverk.

Ny IA avtale
Partene i arbeidslivet er enig om ny IA-avtale som skal gjelde fra 2019 til 2022. Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet og legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Dette betyr at den enkelte virksomhet ikke lenger skal inngå en særskilt avtale med stitt arbeidslivsenter, men IA-avtalen gjelder nå for alle og hele arbeidslivet kan ta i bruk virkemidlene i avtalen og forplikter seg til å følge avtalens intensjoner om inkluderende arbeidsliv.