• Du finner trygghet i en fagforening!
  Du finner trygghet i en fagforening!
 • Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
  Sammen er vi sterke! Sammen er vi Junit!
 • Vi jobber sammen for dine rettigheter!
  Vi jobber sammen for dine rettigheter!
 • Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.
  Junit holder kurs som er gratis for medlemmer.

Utarbeidelse av arbeidsplaner

Den første måneden etter at jeg startet i Junit så er det noen utfordringer som virker å være særlig aktuelle for våre medlemmer. Ett av disse er utarbeidelsene av arbeidsplaner. Arbeidsplan ikke bare er et verktøy for bedriften, men også en plan som skal gi ansatte en forutsigbar oversikt over den enkeltes arbeids- og fritid.

Det kan derfor være nyttig å være oppmerksom på at bestemmelser for utarbeidelse av arbeidsplaner finnes både i Arbeidsmiljøloven (AML) og i Junit sine tariffavtaler.

Blant annet så står det i lov- og avtaleverk at;

AML § 10-3 «Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med tillitsvalgte så tidlige som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne

Luftfartsavtalen § 5.8 og Flyekspedisjonsavtalen § 5-7 med NHO slår fast at «Normalt skal ny skiftplan, herunder også endringer i bestående skiftplan foreligge 1 måned før ordningen settes i verk.».

I Landsavtalen med Virke (§ 2-6) er fristen 4 uker.

Der er også nevnt unntak fra hovedregelen i tariffavtalen pga. konkurransesituasjon, men uansett så skal ikke AML fravikes. Videre er det nyttig å være oppmerksom på tariffavtalens bestemmelser som slår fast at det som hovedregel skal ved hver avdeling oppnevnes en skiftplankomite som normal skal bestå av 4 personer med deltakelse fra ledelsen og ansatte som i fellesskap skal utarbeide forslag til skift- og/eller turnusplaner.

Husk derfor at…..

 • Arbeidsplan skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte og skiftplankomite.

 • Arbeidsplanen må utarbeides slik at arbeidstiden ligger innenfor lovens og tariffavtalens rammer for hver enkelt arbeidstaker og i være samsvar med AML krav til «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø.

 • Arbeidsplanen skal gjøres lett tilgjengelig for ansatte så tidlig som mulig og minst innen fristen slik at ansatte til enhver tid har oversikt over sine arbeidsperioder og friperioder.

Dersom dere har spørsmål så ta kontakt med din tillitsvalgte på arbeidsplassen din eller til Junit på tlf. 992 75 345 evt. e-post eller .